UofG receives major funding award to establish Gaelic immersion year

Gillebrýde Mac ’IlleMhaoil, Ceannard Ceiltis is GÓidhlig; Dr Sým Innes, Ďr

Gillebrýde Mac ’IlleMhaoil, Ceannard Ceiltis is GÓidhlig; Dr Sým Innes, Ďraidiche Ceiltis is GÓidhlig agus Fiona Dunn, Manaidsear Leasachaidh GÓidhlig

Maoineachadh do dh’Oilthigh Ghlaschu gus bliadhna bhogaidh sa GhÓidhlig a stŔidheachadh

The University of Glasgow has been awarded ú455,000 to establish a new Gaelic language immersion year to provide an intensive language learning experience for students and adult learners, it was announced today (29 October 2019).

The new language immersion year, funded by the Scottish Funding Council, will be piloted over three years from September 2020.

Based in the main University of Glasgow campus, the immersion course will involve eight months of intensive language tuition. This will be followed by a three-week residential experience in South Uist, one of the strongest Gaelic-speaking communities in Scotland, facilitated by Ce˛las Uibhist.

Chaidh ainmeachadh an-diugh (29 DÓmhair 2019) gun deach ú455,000 a bhuileachadh air Oilthigh Ghlaschu gus bliadhna bhogaidh ¨r sa GhÓidhlig a stŔidheachadh airson suidheachadh ionnsachaidh tro bhogadh sa chÓnan a sholarachadh do dh’oileanaich agus do dh’inbhich a tha ag ionnsachadh na GÓidhlig.

ThŔid a’ bhliadhna bhogaidh cÓnain a fhuair maoineachadh bho Chomhairle Maoineachaidh na h-Alba, a chur air adhart mar phýleat thairis air tri bliadhna bhon t-Sultain 2020.

StŔidhichte air prýomh lÓrach Oilthigh Ghlaschu, bidh ochd mýosan de dh’oideachadh dian cÓnain anns a’ ch¨rsa bogaidh. Leanar seo le suidheachadh c˛mhnaidheach fad thrý seachdainean ann an Uibhist a Deas, aon de na coimhearsnachdan as lÓidire airson na GÓidhlig ann an Alba, air a dhŔanamh comasach le Ce˛las Uibhist.


This site uses cookies and analysis tools to improve the usability of the site. More information. |